Unitat 0 (06-09)
Desfer un eixam duu mal averany (12-29)
Com més vell, més cervell (30-45)
Bona nit, gresol, que el llum s'apaga (46-63)
Sol de juny, estalvia llum (64-79)
Com picar ferro fred... (84-101)
Som de bona fusta (102-117)
Tants caps, tants barrets (118-135)
Dues mans per a treballar i una boca per a menjar (136-151)
Roda el món i torna al born (156-173)
Castell previngut no és assaltat (174-175)
Ens mengem el món! (190-207)
Com hi ha món! (208-223)
UN MÓN MILLOR: El consum elèctric
UN MÓN MILLOR: Publicitat i hàbits de consum
UN MÓN MILLOR: L'impacte tecnològic
  • Comentar una notícia implica extreure’n la idea principal i resumir-la; per tant, el treball d’aquest taller contribueix a l’adquisició de les competències comunicativa ––lingüística i audiovisual–– i de tractament de la informació. També afavoreix la competència social i ciutadana, ja que els alumnes han de formar-se una opinió de la notícia, expressar-la i escoltar la dels seus companys. A més a més, el treball que us proposem afavoreix el contacte dels alumnes amb els gèneres periodístics i els familiaritza amb els trets característics d’aquests tipus de textos.
  • De totes les notícies que els alumnes poden trobar en les pàgines web proposades en la pàgina 15, en podeu reservar una perquè els nens i les nenes puguin comprovar com es va perdent o tergiversant la informació en el procés de difusió oral. Es tracta de muntar una mena de joc dels disbarats amb notícies, és a dir, que cada nen o nena expliqui a un company o companya, i sense que ningú més el senti, la notícia. Després, el darrer a sentir-la l’ha de transmetre a un altre alumne. Al final, feu que el primer alumne llegeixi la notícia i que l’últim expliqui el que ha entès.
  • Demaneu als alumnes que escoltin atentament l’àudio del text oralicones_recursos%202.ai. Disposeu de la transcripció del text oral en format PDF descarregableicones_recursos%202.ai.
    • Si disposeu de PDI, podeu projectar el PDF de la transcripció del text oral en cas de dificultat. Si no disposeu de PDI, els alumnes poden trobar les transcripcions dels textos orals en les pàgines finals del llibre de l’alumne.

ESCOLTA I COMPRÈN

• Tres.

• Sí. / El llenguatge informal que fan servir.

• Que té fongs al peu.

• Resposta model:

Que un bolet és l’òrgan reproductor d’un fong.

• Que a Santa Eulàlia de Ronçana sembren un bolet anomenat xiitake que fins fa poc només creixia a Àsia.

• En un programa de la televisió.

ANALITZA

• Sí. / No.

• L’altra noia creu que, si conrear bolets fos tan fàcil, la gent no els aniria a buscar a la muntanya i els plantaria al balcó de casa. Al noi no li fa gràcia que els bolets es puguin sembrar; prefereix anar al bosc a collir-los.

• Resposta oberta.

• Resposta oberta.

• Resposta oberta.

PREPARA

Respostes procedimentals.

EXPLICA

Resposta procedimental.

Àudio

00:00

x